Vložit nový inzerát Vložit novou poptávku Registrovat se
Editace inzerátu
Zapomenuté heslo
Model

Auto dne

56879
Ford C-MAX, 2003, 233275 Km, Tmavě modrá, Nafta, 5dveř

Financovaní

Nejvýhodnější možné financování na Vaše vozidlo? Stačí vyplnit a odeslat formulář "Spočítat ÚVĚR".

•    Spotřebitelský úvěr
•    Úprava spotřebitelského úvěru v rámci ČR
•    Finanční leasing
•    Slovníček
•    Otázky a odpovědi

Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelské úvěry lze charakterizovat jako účelové či bezúčelové poskytnutí finančních prostředků klientovi.
Úplatou za poskytnutí finančních prostředků je úrok. Výše úroku je uváděna zpravidla ve formě roční, případně měsíční, úrokové sazby. Ve vztahu k nákladům na úvěr se dále setkáte s tzv. ukazatelem roční procentní sazby nákladů neboli RPSN.
Spotřebitelské úvěry jsou určeny k financování nákupu služeb, zboží, případně k získání hotovosti.
Poskytovatelem spotřebitelského úvěru mohou být nebankovní společnosti, banky, ale i podnikatelé, kteří prodávají své zboží tzv. „na splátky“.

Co je to úvěr na auto?

Úvěr je finanční produkt, který umožňuje pořízení nového či ojetého automobilu na splátky, tedy na úvěr. Splátka úvěru není zatížena DPH. Předmět financování se stává ihned vaším majetkem, což je výhodné pro soukromé osoby, živnostníky, velké firmy, obce, atd.

Úvěr na auto může využít občan České republiky s trvalým bydlištěm v ČR, podnikatel či firma i cizí státní příslušník s povolením k trvalému pobytu na území ČR (občané EU nemusí mít povolení k trvalému pobytu).

Úvěr na auto - výhody úvěru

 • doba splácení úvěru až 72 měsíců, možnost nulové akontace
 • u ojetých vozů do 150 000 Kč na úvěr většinou není nutné uzavřít havarijní pojištění
 • úvěr na auto Vám vyřídíme ! Kontaktujte nás na: info@autabezbazaru.cz
 • vozidlo se stává ihned vaším majetkem po podepsání úvěrové smlouvy
 • úvěr na auto je poskytován až na 12 let staré vozy
 • úvěr na auto není zatížen DPH na finanční službu
 • některé leasingové společnosti vyžadují první splátku úvěru na auto až po měsíci
 • garance neměnných úvěrových splátek
 • povinné i havarijní pojištění je možné zahrnout do měsíčních splátek úvěru
 • možnost předčasného doplacení úvěru na auto

 

Předložení  informací a podkladů k úvěru na auto

Pro uzavření úvěrové smlouvy  a ověření potenciálního klienta na úvěr na auto je třeba předložit tyto dokumenty:

Podnikatel - fyzická osoba (živnostník):

 • doklad o registraci plátce DPH
 • živnostenský list,  nebo koncesní listinu nebo doklad o přidělení IČ nebo jiný platný doklad o registraci živnosti
 • platný občanský průkaz
 • stav účtu u banky (výhodou)
 • daňové přiznání (výhodou)
 • vyúčtování za mobilní telefon

Zástupce firmy - právnické osoby:

 • zmocnění (plnou moc notářsky ověřenou)  k uzavření leasingové smlouvy
 • platný občanský průkaz
 • stav účtu u banky (výhodou)
 • výkaz zisků a ztrát a rozvahu, která nesmí být starší šesti měsíců (výhodou)
 • přiznání k DPH za poslední 3 období
 • daňové přiznání za minulý rok
 • výpis z běžného účtu za poslední dva měsíce (výhodou)

Soukromá osoba:

 • občanský průkaz
 • druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, pas, rodný list)
 • současné zaměstnání a zaměstnavatel
 • potvrzení o výši čistého měsíčního příjmu od zaměstnavatele s vyčíslením jiných závazků (výhodou)
 • počet vyživovaných osob
 • u cizinců se vyžaduje povolení k pobytu

Úprava spotřebitelského úvěru v právu ČR


Náležitosti úvěrové smlouvy, postavení spotřebitele v úvěrovém vztahu a postup při řešení sporů z úvěrové smlouvy jsou upraveny v následujících platných právních předpisech:
•    Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (zejm. §§ 657-658 - smlouva o půjčce)
•    Zákon č. 531/1991 Sb., obchodní zákoník (zejm. §§ 497-507 - smlouva o úvěru)
•    Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru
•    Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád
•    Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
•    Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
•    Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci
•    Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
•    Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
•    Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
•    Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
•    Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
•    Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení
•    Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
•    Vyhláška č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům
•    Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroku z prodlení a poplatků z prodlení podle občanského zákoníku
•    Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, na kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení, (nařízení o nezabavitelných částkách)

Finanční leasing

Podstata leasingu

Smlouva, podle níž jedna strana s podnikatelským záměrem a za úplatu poskytne druhé straně - tzv. leasingovému nájemci - jím vybraný předmět do užívání.


Výhody leasingu aut
•    získání leasingových prostředků je rychlejší než získání úvěrových prostředků
•    leasingová společnost nese vždy riziko inflace
•    při leasingu aut není nutné mít kapitál ve výši ceny auta (pouze akontaci)
•    předmět leasingu (auto) vydělává v průběhu splácení na pokrytí své pořizovací ceny
•    výše leasingové splátky může být shodná s výší uskutečněného zisku
•    leasingové splátky je možné uplatnit při účetních odpisech
•    výše leasingové splátky je pevně dohodnutá a neměnná

Nevýhody leasingu aut
•    v leasingových splátkách uhradíte finanční službu a zisk leasingové společnosti,
•    pořízení auta na leasing bývá dražší než pořízení auta na úvěr
•    leasing omezuje vlastnická práva k autu, auto patří leasingové společnosti
•    některá rizika jsou přenášena na nájemce aut v případě odcizení nebo zničení
•    nelze vypovědět smlouvu bez rizika dosti vysokého penále
•    v případě bankrotu leasingové společnosti musí nájemce vrátit auto pronajímateli

Rizika leasingu aut
riziko vlastníka - s vlastnictvím auta se vyskytuje riziko, že po uplynutí záruční doby se na autě vyskytnou závady.  Proto se leasingová společnost při sestavování leasingové smlouvy snaží  toto riziko přenést na leasingového nájemce
riziko investice  - leasingový nájemce je smluvně zavázán k úhradě nájemného po celou dobu trvání leasingové smlouvy, bez ohledu na efektivní využití předmětu leasingu.

Slovníček

Jistina – objem peněžních prostředků poskytnutých klientovi

Přímá platba (akontace) - část kupní ceny zboží/služeb, kterou klient platí přímo v obchodním místě, a která není součástí úvěru

Předčasné splacení – situace, kdy klient uhradí dlužné peněžní prostředky dříve, než bylo původně dohodnuto; o zájmu předčasně splatit úvěr by klient měl vždy předem informovat poskytovatele úvěru, dohodnout je třeba způsob, výši platby a den úhrady.

RPSN – procentní podíl z dlužné částky, který musí klient zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru; hodnota RPSN klesá při prodlužování doby splácení úvěru; do výpočtu RPSN se započítávají např. poplatky vážící se k uzavření smlouvy, poplatky vážící se k posouzení žádosti o úvěr, poplatky za přijetí platby spotřebitelského úvěru, poplatky za převod peněžních prostředků a poplatky za vedení účtu, pokud jsou nepřiměřeně vysoké a spotřebitel nemá možnost volby způsobu placení, platby za pojištění či záruku, pokud se bude jednat o pojištění nebo záruku, která má věřiteli zajistit splacení úvěru v případě smrti spotřebitele, jeho invalidity, pracovní neschopnosti či nezaměstnanosti

Úrok / Úroková sazba – odměna za půjčení peněžních prostředků; procentním vyjádřením odměny za půjčení peněžních prostředků za určité období je úroková sazba

Úvěrový rámec - limit, v rámci něhož může klient čerpat peněžní prostředky, a to jednorázově nebo postupně

 

Otázky a odpovědi

 Jak probíhá vyřízení úvěru?

1. Nezávazná kalkulace

Na základě Vaší poptávky (telefonické nebo přes formulář na našich stránkách) Vám zpracujeme přesnou kalkulaci, která je nezávazná.

2. Odsouhlasení kalkulace, zaslání podkladů

Pro schvalování je potřeba zaslat vyplněný formulář. Pro další případné potřebné skutečnosti (dle požadavků úvěrových společností) Vás již kontaktujeme osobně.

3. Schválení financování

Na základě těchto dokumentů provedeme schválení úvěru (leasingu), které trvá maximálně 30 min.

O výsledku schvalování jste informováni osobně naším pracovníkem.

4. Podpis smlouvy, převzetí vozidla

S klientem odsouhlasíme vhodný termín k podpisu smlouvy a převzetí vozidla.

Jak předčasně doplatím?

Každý úvěr je možné splatit dříve, než je uvedeno ve smlouvě, resp. dříve, než je poslední splátka daného úvěru. Podmínky předčasného splacení jsou vždy uváděné ve smlouvě nebo jsou součástí obchodních podmínek. V praxi to funguje tak, že si klient musí vždy písemně nebo telefonicky požádat o předčasné splacení. Je dobré si zjistit, zdali předčasné splacení je zpoplatněné či zdarma – tato informace je také uvedena ve smlouvě nebo je součástí obchodních podmínek. O výši platby a datu předčasného splacení je klient informován buď písemně či telefonicky. Nikdy by klient neměl provést předčasnou splátku dříve, než informoval splátkovou společnost.

Jak funguje bezúročné období?

Klient v tomto případě začíná splácet až od doby uplynutí stanovené doby, např. při odkladu na 3 měsíce klient začíná hradit až po třech měsících od uzavření smlouvy. Splátkové finanční nebankovní společnosti většinou klienta upozorní předem na blížící se splátku, aby nedošlo k prodlení s první splátkou. Datum první platby je také uveden na úvěrové smlouvě.

Vaše další otázky? Kontaktujte nás: info@autabezbazaru.cz

 

 
Formulář povinné ručení Formulář povinné ručení
Za SMS Službu odpovídá MobilBonus s.r.o., www.mobilbonus.cz
Design LogoPro.cz
© 2024 AutaBezBazaru.cz