Vložit nový inzerát Vložit novou poptávku Registrovat se
Editace inzerátu
Zapomenuté heslo
Model

Auto dne

56914
Mazda 3, 2004, 240000 Km, Modrá, Nafta, 5dveř

Obchodní podmínky
Všeobecné smluvní podmínky serveru autabezbazaru.cz společnosti:

AutoDetect s.r.o.

Hornokrčská 1947/2

140 00 Praha 4

IČ: 04809572

DIČ: CZ04809572

tel.: +420 603 417 312

Zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 254029Vážení uživatelé, jsme rádi, že jste se rozhodli využít náš server autabezbazaru.cz a doufáme, že budete plně spokojeni. Rádi bychom Vám v tomto úvodu objasnili jeden bod z obchodních podmínek. Jak jistě víte, někdy je dosti obtížné zastavit neetické chování autobazarů a nejrůznějších překupníků, kteří nerespektují běžné zákazy. Proto si vyhrazujeme právo nedoručovat nevyžádanou či jinak obtěžující poštu našim klientům.

Všeobecné smluvní podmínky serveru bezautobazaru.cz

  1. I.                   Úvodní ustanovení


1.1. Obchodní společnost AutoDetect s.r.o. IČ: 04809572, DIČ: CZ:CZ04809572 Zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 254029.. (dále jen „Provozovatel“) je oprávněným provozovatelem a správcem (dále jen "Provozovatel") internetového serveru autabezbazaru.cz, dostupného na internetové adrese (URL) http://www.autabezbazaru.cz (dále jen „Server“). V rámci provozu tohoto Serveru poskytuje Správce Provozovatel služby, které umožňují uživatelům sítě Internet vkládat na Server textové a obrazové informace. Služby Serveru umožňují tyto textové a obrazové informace zobrazovat, zasílat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat.

1.2. Server poskytuje činnost spočívající ve zprostředkování vztahu nabídky a poptávky pomocí inzerce, a to zejména v oblasti koupě, prodeje automobilů prostřednictvím sítě Internet. Veškeré služby autabezbazaru.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří doplňkové funkce.  Doplňkovou funkcí se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality služby autabezbazaru.cz - například topování inzerátu pomocí sms.

1.3. Tyto obchodní podmínky Serveru (dále jen „Smluvní podmínky“) upravují právní vztahy vznikající mezi Provozovatelem a dalšími níže uvedenými osobami.

II.  Základní pojmy


2.1.  Automobilem se pro účely těchto Smluvních podmínek rozumí věc movitá, která není předmětem exekučního nebo insolvenčního řízení, není zatížena závazky třetích osob, pokud tak není výslovně uvedeno, na území České republiky nebo jiného státu a její vlastník je oprávněn s ní podle své vůle svobodně nakládat.

2.2. Objednatelem se pro účely těchto Smluvních podmínek rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, která nabízí k prodeji, poptává automobil nebo příslušenství, a která splní níže uvedené podmínky registrace (dále jen „Objednatel“). 

2.3. Uživatelem se pro účely těchto Smluvních podmínek rozumí jakákoliv osoba, která pasivně využívá služeb Serveru. Pasivním využitím se rozumí zejména prohlížení obsahu Serveru, resp. jeho částí, které nejsou přístupny pouze Objednateli nebo Provozovateli (dále jen „Uživatel“).


III.  Registrace na serveru autabezbazaru.cz


3.1.  Objednatel je oprávněn zadávat maximálně 5 inzerátů na stránkách Serveru na základě Registrace.

3.2. Objednatel uvede při registraci své jméno, svou adresu elektronické pošty (email), popř.: své telefonní číslo, které slouží zejména k identifikaci Objednatele, ke kontaktu Objednatele s Provozovatelem a dalšími Objednateli, Uživateli nebo Registrovanými uživateli. Údaje uvedené v tomto odstavci budou zveřejněny na stránkách Serveru jen se souhlasem Objednatele.

3.3. Poté, kdy Objednatel ukončí vkládání dat a vysloví souhlas se Smluvními podmínkami, zašle Provozovatel prostřednictvím elektronické pošty potvrzení, že přijal data vložená Objednatelem, a dále zašle odkaz pro vstup do oblasti pro registrované.

3.4. Registrací vzniká smluvní vztah mezi Provozovatelem a Objednatelem, a to na dobu uvedenou Objednatelem.

3.5. Na základě provedené Registrace je Objednatel pomocí servisních stránek Serveru (dále jen „Servisní stránky“) oprávněn v rámci Serveru zadávat, upravovat a jinak editovat vlastní nabídku či poptávku inzerátů.

3.6. Objednatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené při Registraci jsou úplné, aktuální a pravdivé a nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. Tímto se rozumí správné a úplné uvedení všech náležitostí.


IV.  Práva a povinnosti stran


4.1 Objednavatel plně odpovídá za obsah veškerých informací, které zadá prostřednictvím Servisních stránek na Server.

4.2. Objednavatel není oprávněn zpřístupnit své uživatelské jméno ani heslo pro přístup do Servisních stránek třetím osobám. V případě, že Objednavatel třetí straně takový přístup umožní, nese Objednavatel odpovědnost za případné zneužití Servisních stránek nebo za zneužití svého hesla nebo uživatelského jména.

4.3. Objednatel bere na vědomí, že veškeré údaje o jeho Inzerci zveřejňované na Serveru jsou přístupny všem uživatelům sítě Internet, a to prostřednictvím Serveru a dalších internetových serverů provozovaných Provozovatelem či jinou osobou. Dále Objednavatel bere na vědomí, že výše zmíněné údaje o jeho inzerátech mohou být též zveřejněny v propagačních materiálech Provozovatele.

4.4. Objednatel se zavazuje zveřejňovat pouze pravdivé údaje. Rovněž se zavazuje aktualizovat své inzeráty v případě, že dojde ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výlučně Objednavatel.

4.5. Objednatel se dále zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky. Dále se zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění dat zadaných Objednatelem prostřednictvím Servisních stránek.

4.6. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje, pokud:

a)      jsou v rozporu s právním řádem České republiky

b)      jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek 

c)      svým obsahem neodpovídají nebo poškozují zájmy Provozovatele ( zejména odkazy na web stránky, firemní prezentace, apod. )

4.7. Veškerá data zadává Objednatel do Serveru ve formě inzertního sdělení na vlastní náklady a vlastními silami, a to v souladu s pokyny Provozovatele Serveru. Objednatel je oprávněn zadat objednávku prostřednictvím administrativního rozhraní. Objednatel se zavazuje, že se nebude jakýmkoliv způsobem pokoušet o neoprávněný přístup a manipulaci dat na Serveru. Redirect není povolen - URL adresa/y Objednavatele v inzerci nesmí směřovat na komerční servery, tedy servery se stejným nebo obdobným tematickým obsahem, jako je Server.

 4.8. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu uvedenou Objednatelem. Po této lhůtě bude automaticky vymazán. Při vymazání bude uživateli zaslán potvrzující mail o odstranění inzerátu.

4.9. Objednatel může kdykoli zrušit svoji Registraci v Serveru, tedy vypovědět tyto Smluvní podmínky, a to písemně na adrese elektronické pošty info@autabezbazaru.cz.

4.10. V případě, že dojde ke změně údajů, které byly použity při Registraci, je Objednatel povinen je neprodleně v sekci registrace  aktualizovat.


4.11.  Ustanovení této části se použijí přiměřeně i pro Registrované uživatele.

 

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

5.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 

VI. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

6.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


6.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.VII.  Závěrečná ustanovení

7.1.  Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Objednavatelem Registrací se řídí těmito Smluvními podmínkami. Záležitosti těmito Podmínkami výslovně neupravené se řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jakož i dalšími příslušnými platnými právními předpisy.

7.2. Veškerý obsah Serveru a forma tento obsah zachycující (grafický vzhled a úprava serveru) a jejich příslušné části jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, a dle příslušných autorsko-právních předpisů a jejich každé jednotlivé užití bez souhlasu autora nebo nabyvatele licence je porušením autorských práv a může být důvodem občanskoprávní, správní nebo trestní odpovědnosti.


7.3.  Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto Smluvní podmínky i bez předchozího souhlasu Objednavatele, a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění na stránkách Serveru. Takovým zveřejněním vstoupí nové znění Smluvních podmínek v účinnost, pokud není ve Smluvních podmínkách stanoveno datum pozdější. Upozornění na skutečnost, že došlo ke změně Smluvních podmínek, bude na Serveru zveřejněno nejméně po dobu 1 měsíce ode dne, kdy nové znění Smluvních podmínek vstoupí v platnost a účinnost.

7.4. Tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění.

 

                         GDPR

 Zásady ochrany osobních údajů internetového serveru  autabezbazaru.cz

Internetový server autabezbazaru.cz (www.autabezbazaru.cz) provozovaný  společností Jiří Beneš IČ: 66005540, DIČ: CZ7509260495 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským úřadem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, č.j.: 45487/2011/Ji-70. (dále jen autabezbazaru.cz) si klade za cíl chránit vaše soukromí. S vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí v souladu s platnými právními předpisy ohledně ochrany soukromí, a to v míře odpovídající úrovni dostupných technických prostředků.


Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady") naplňují povinnosti společnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů")  a následně z Obecného  nařízení o  ochraně osobních  údajů (2016/679) (dále jen „GDPR") a služeb.

 

VYMEZENÍ POJMŮ

Co jsou to osobní údaje?

 Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“), tzn. jakékoliv údaje, na základě kterých je možné fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat.

Co je to zpracování osobních údajů?

 Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, prováděná také automatizovaně, jako je shromažďování, zaznamenání, uspořádání, uložení, pozměnění, vyhledání, použití, šíření či zpřístupnění, ale také jejich omezení a výmaz nebo zničení.


ZA JAKÝM ÚČELEM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Základním účelem, pro který autabezbazaru.cz zpracovává vaše osobní údaje, je nabídka zboží na internetovém serveru autabezbazaru.cz.

 Osobní údaje vámi poskytnuté pro tento základní účel jsou nezbytné pro poskytování služby a jsou zpracovávány v režimu, pro který není nutný výslovný souhlas.

Osobní údaje pro tento základní účel jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro jeho naplnění a po dobu nutnou k jeho dosažení.


JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

S ohledem na výše uvedený základní účel zpracováváme následující osobní údaje:

* akademický titul
* jméno a příjmení

* adresa doručení, případně fakturační adresa
* telefonní číslo

* e-mail
 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ K JINÉMU NEŽ ZÁKLADNÍMU ÚČELU

Autabezbazaru.cz nezpracovává vaše osobní údaje k jinému než základnímu účelu, tedy nabídce a prodeji zboží.
Sdělení zasílaná Autabezbazaru.cz obsahují informace nutné k řádnému poskytování této služby, zejména potvrzení objednávky a informace  termínů dodání zboží.

 

 

 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PŘÍSTUP OSTATNÍCH OSOB K TĚMTO ÚDAJŮM

Správcem vašich osobních údajů je společnost AutoDetect s.r.o. IČ: 04809572, DIČ: CZ:CZ04809572 Zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 254029..

Při plnění svých závazků a povinností využívá Autabezbazaru.cz odborné a specializované služby jiných subjektů. Tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané Autabezbazaru.cz a mají tedy postavení zpracovatelů osobních údajů. S každým dodavatelem uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů.

 

VYUŽITÍ COOKIES ZA ÚČELEM OPTIMALIZACE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Na našich webových stránkách používáme marketingové a analytické nástroje, které nám pomáhají zlepšovat a přizpůsobovat služby všem vašim požadavkům. Cookies jsou malé soubory, do kterých se ukládají např. uživatelské předvolby.

 Za pomoci cookies rovněž zjišťujme, které stránky, nabídky nebo funkce používají naši návštěvníci nejvíce (prostřednictvím nástrojů Google Analytics). Další obecné informace k souborům cookie naleznete např. zde


JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME

Cookies využívaná na našich stránkách můžeme podle trvanlivosti dělit na tyto dva typy:

1. Krátkodobé (session cookies) - pouze dočasné, uloženy ve vašem prohlížeči do doby, než jej zavřete
2. Dlouhodobé (persistent cookies) - zůstávají uloženy ve vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče)


Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

a) Esenciální - důležité pro základní funkčnost webu
b) Analytické - pomáhají optimalizovat nastavení webu za účelem zkvalitnění služeb uživatelům

c) Sledovací - v kombinaci s konverzními cookies napomáhají celkově analyzovat výkony jednotlivých prodejních kanálů

d) Konverzní – slouží k analyzování výkon jednotlivých prodejních kanálů

e) Remarketingové – slouží pro nastavení personalizace obsahu reklam a jejich zacílení


Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.


Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie:

AdWords - Sledovací, Remarketing
Facebook - Sledovací, Konverzní

Google Analytics - Analytical, Sledovací


Používání souborů cookie lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.


JAKÁ JSOU PRÁVA VÁS COBY SUBJEKTŮ ÚDAJŮ?

a) právo na informace o zpracování osobních údajů (OÚ)
b) právo na přístup subjektu k OÚ (právo získat od správce OÚ potvrzení o zpracování OÚ, právo získat kopii zpracovávaných OÚ)

c) právo na opravu
d) právo na výmaz („právo být zapomenut“)

e) právo na omezení zpracování
f) právo na přenositelnost údajů

g) právo vznést námitku
h) právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí.


V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů a nebo žádosti o využití Vašich práv nás kontaktujte emailem na info@autabezbazaru.cz

Vaši žádost posoudíme a vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 30ti dní, a to pouze s předchozím vysvětlením z naší strany a především pak z důvodu případné složitosti Vašeho požadavku.

 

 
Formulář povinné ručení Formulář povinné ručení
Za SMS Službu odpovídá MobilBonus s.r.o., www.mobilbonus.cz
Design LogoPro.cz
© 2024 AutaBezBazaru.cz