Jana-obchod.cz
Vložit nový inzerát Vložit novou poptávku Registrovat se
Editace inzerátu
Zapomenuté heslo
Model

Auto dne

48818
Škoda Octavia, 1999, 271617 Km, Bílá, Nafta, 5dveř

Obchodní podmínky
Všeobecné smluvní podmínky serveru autabezbazaru.cz
společnosti
Jiří Beneš
IČ: 66005540, DIČ: CZ7509260495
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským úřadem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, č.j.: 45487/2011/Ji-70.

Vážení uživatelé, jsme rádi, že jste se rozhodli využít náš server autabezbazaru.cz a doufáme, že budete plně spokojeni. Rádi bychom Vám v tomto úvodu objasnili jeden bod z obchodních podmínek. Jak jistě víte, někdy je dosti obtížné zastavit neetické chování autobazarů a nejrůznějších překupníků, kteří nerespektují běžné zákazy. Proto si vyhrazujeme právo nedoručovat nevyžádanou či jinak obtěžující poštu našim klientům.

Všeobecné smluvní podmínky serveru bezautobazaru.cz

I.  Úvodní ustanovení
(1)  Obchodní společnost Jiří Beneš IČ: 66005540, DIČ: CZ: 7509260495 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským úřadem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, č.j.: 45487/2011/Ji-70. (dále jen „Provozovatel“) je oprávněným provozovatelem a správcem (dále jen "Provozovatel") internetového serveru autabezbazaru.cz, dostupného na internetové adrese (URL) http://www.autabezbazaru.cz (dále jen „Server“). V rámci provozu tohoto Serveru poskytuje Správce Provozovatel služby, které umožňují uživatelům sítě Internet vkládat na Server textové a obrazové informace. Služby Serveru umožňují tyto textové a obrazové informace zobrazovat, zasílat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat.
(2)  Server poskytuje činnost spočívající ve zprostředkování vztahu nabídky a poptávky pomocí inzerce, a to zejména v oblasti koupě, prodeje automobilů prostřednictvím sítě Internet. Veškeré služby autabezbazaru.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří dplňkové funkce.  Doplňkovou funkcí se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality služby autabezbazaru.cz - například topování inzerátu pomocí sms.
(3)  Tyto obchodní podmínky Serveru (dále jen „Smluvní podmínky“) upravují právní vztahy vznikající mezi Provozovatelem a dalšími níže uvedenými osobami.

II.  Základní pojmy
(1)  Automobilem se pro účely těchto Smluvních podmínek rozumí věc movitá, která není předmětem exekučního nebo insolvenčního řízení, není zatížena závazky třetích osob, pokud tak není výslovně uvedeno, na území České republiky nebo jiného státu a její vlastník je oprávněn s ní podle své vůle svobodně nakládat.
(2)  Objednatelem se pro účely těchto Smluvních podmínek rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, která nabízí k prodeji, poptává automobil nebo příslušenství, a která splní níže uvedené podmínky registrace (dále jen „Objednatel“).
(3)  Uživatelem se pro účely těchto Smluvních podmínek rozumí jakákoliv osoba, která pasivně využívá služeb Serveru. Pasivním využitím se rozumí zejména prohlížení obsahu Serveru, resp. jeho částí, které nejsou přístupny pouze Objednateli nebo Provozovateli (dále jen „Uživatel“).
III.  Registrace na serveru autabezbazaru.cz
(1)  Objednatel je oprávněn zadávat maximálně 5 inzerátů na stránkách Serveru na základě Registrace.
(2)  Objednatel uvede při registraci své jméno, svou adresu elektronické pošty (email), popř.: své telefonní číslo, které slouží zejména k identifikaci Objednatele, ke kontaktu Objednatele s Provozovatelem a dalšími Objednateli, Uživateli nebo Registrovanými uživateli. Údaje uvedené v tomto odstavci budou zveřejněny na stránkách Serveru jen se souhlasem Objednatele.
(3)  Poté, kdy Objednatel ukončí vkládání dat a vysloví souhlas se Smluvními podmínkami, zašle Provozovatel prostřednictvím elektronické pošty potvrzení, že přijal data vložená Objednatelem, a dále zašle odkaz pro vstup do oblasti pro registrované.
(4)  Registrací vzniká smluvní vztah mezi Provozovatelem a Objednatelem, a to na dobu uvedenou Objednatelem.
(5)  Na základě provedené Registrace je Objednatel pomocí servisních stránek Serveru (dále jen „Servisní stránky“) oprávněn v rámci Serveru zadávat, upravovat a jinak editovat vlastní nabídku či poptávku inzerátů.
(6)  Objednatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené při Registraci jsou úplné, aktuální a pravdivé a nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. Tímto se rozumí správné a úplné uvedení všech náležitostí.
IV.  Práva a povinnosti stran
(1)  Objednavatel plně odpovídá za obsah veškerých informací, které zadá prostřednictvím Servisních stránek na Server.
(2)  Objednavatel není oprávněn zpřístupnit své uživatelské jméno ani heslo pro přístup do Servisních stránek třetím osobám. V případě, že Objednavatel třetí straně takový přístup umožní, nese Objednavatel odpovědnost za případné zneužití Servisních stránek nebo za zneužití svého hesla nebo uživatelského jména.
(3)  Objednatel bere na vědomí, že veškeré údaje o jeho Inzerci zveřejňované na Serveru jsou přístupny všem uživatelům sítě Internet, a to prostřednictvím Serveru a dalších internetových serverů provozovaných Provozovatelem či jinou osobou. Dále Objednavatel bere na vědomí, že výše zmíněné údaje o jeho inzerátech mohou být též zveřejněny v propagačních materiálech Provozovatele, s čímž tímto souhlasí.
(4)  Objednatel se zavazuje zveřejňovat pouze pravdivé údaje. Rovněž se zavazuje aktualizovat své inzeráty v případě, že dojde ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výlučně Objednavatel.
(5)  Objednatel se dále zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky. Dále se zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění dat zadaných Objednatelem prostřednictvím Servisních stránek.
(6)  Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje, pokud:
  (a) jsou v rozporu s právním řádem České republiky 
  (b) jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek 
  (c) svým obsahem neodpovídají nebo poškozují zájmy Provozovatele ( zejména odkazy na web stránky, firemní prezentace, apod. )
(7)  Veškerá data zadává Objednatel do Serveru ve formě inzertního sdělení na vlastní náklady a vlastními silami, a to v souladu s pokyny Provozovatele Serveru. Objednatel je oprávněn zadat objednávku prostřednictvím administrativního rozhraní. Objednatel se zavazuje, že se nebude jakýmkoliv způsobem pokoušet o neoprávněný přístup a manipulaci dat na Serveru. Redirect není povolen - URL adresa/y Objednavatele v inzerci nesmí směřovat na komerční servery, tedy servery se stejným nebo obdobným tematickým obsahem, jako je Server.
(8) Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu uvedenou Objednatelem. Po této lhůtě bude automaticky vymazán. Při vymazání bude uživateli zaslán potvrzující mail o odstranění inzerátu.
(9)  Provozovatel je oprávněn zasílat Objednavateli informační materiály týkající se provozu služby na Serveru nebo služeb souvisejících.
(10)  Objednatel může kdykoli zrušit svoji Registraci v Serveru, tedy vypovědět tyto Smluvní podmínky, a to písemně na adrese elektronické pošty info@autabezbazaru.cz.
(11)  V případě, že dojde ke změně údajů, které byly použity při Registraci, je Objednatel povinen je neprodleně v sekci registrace  aktualizovat.
(12)  Na veškeré uvedené osobní údaje v této části se vztahuje režim zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů, v platném znění. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Objednatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.
(13)  Ustanovení této části se použijí přiměřeně i pro Registrované uživatele.
V.  Závěrečná ustanovení
(1) Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Objednavatelem Registrací se řídí těmito Smluvními podmínkami. Záležitosti těmito Podmínkami výslovně neupravené se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, jakož i dalšími příslušnými platnými právními předpisy.
(2)  Veškerý obsah Serveru a forma tento obsah zachycující (grafický vzhled a úprava serveru) a jejich příslušné části jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, a dle příslušných autorsko-právních předpisů a jejich každé jednotlivé užití bez souhlasu autora nebo nabyvatele licence je porušením autorských práv a může být důvodem občanskoprávní, správní nebo trestní odpovědnosti.
(3) Na webových stránkách Provozovatele se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

(4) Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto Smluvní podmínky i bez předchozího souhlasu Objednavatele, a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění na stránkách Serveru. Takovým zveřejněním vstoupí nové znění Smluvních podmínek v účinnost, pokud není ve Smluvních podmínkách stanoveno datum pozdější. Upozornění na skutečnost, že došlo ke změně Smluvních podmínek, bude na Serveru zveřejněno nejméně po dobu 1 měsíce ode dne, kdy nové znění Smluvních podmínek vstoupí v platnost a účinnost.
(6)  Tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění.

 
Sleva 100 Kč na prověření vozu!
Formulář povinné ručení Formulář povinné ručení
Za SMS Službu odpovídá MobilBonus s.r.o., www.mobilbonus.cz
Design LogoPro.cz
© 2018 AutaBezBazaru.cz